Due to Covid19, couriers are not delivering to Delhi and Chennai. If you live in these locations, please DO NOT place any orders. Only after courier services resume will we be able to ship to these locations.
X

Books

  • Picture of अॅडजस्ट एव्हरिव्हेअर (Marathi)

अॅडजस्ट एव्हरिव्हेअर (Marathi)

परम पूज्य दादाश्रींनी खुलासा केला आहे की "अॅडजस्ट एव्हरिव्हेअर" ही अशी गुरुकिल्ली (मास्टर की) आहे जी तुमचा संसार सुखी बनवेल. हे सरळ सूत्र तुमचा संसार बदलून टाकेल ! अधिक जाणून घेण्यासाठी पुढे वाचा ....

Rs 10

Description

जर गटारातून दुर्गंध आला तर आपण त्याच्याशी भांडतो का?  ह्याच प्रमाणे ही भांडखोर माणसे ही दुर्गंध पसरवतात., तर आपण त्यांना काय म्हणायला जावे?  जे दुर्गंध पसरवतात ते सर्व गटारा सारखे, व जे सुगंध पसरवतात ते सर्व बागे सारखे.  ज्यांच्या-ज्यांच्या पासून दुर्गंध येतो ते सर्व म्हणतात "तुम्ही आमच्याशी वीतराग (राग-द्वेषा पासून मुक्त) रहा". आपण जीवनात अनेक वेळा पारिस्थितीशी जुळवून घेतो. उदाहरणार्थ पावसात आपण छत्री घेऊन जातो. अभ्यास पसंत असो वा नसो, करावाच लागतो.  ह्या सगळ्याशी अॅडजस्टमेंट करावी लागते. तरीही जेंव्हा नकारात्मक लोकांशी संबध येताच संघर्ष (बेबनाव) होतो. असे का होते? परम पूज्य दादाश्रींनी खुलासा केला आहे की "अॅडजस्ट एव्हरिव्हेअर" ही अशी गुरुकिल्ली (मास्टर की) आहे जी तुमचा संसार सुखी बनवेल. हे सरळ सूत्र तुमचा संसार बदलून टाकेल ! अधिक जाणून घेण्यासाठी पुढे वाचा ....

Product Tags : Adjust Everywhere
Read More